Nasza oferta

Kancelaria Biegłych Rewidentów i Księgowych w chwili obecnej oferuje obsługę finansowo-księgową w pełnym zakresie. Działalność biura ukierunkowana jest przede wszystkim na obsługę jednostek w formie osób prawnych (spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacje i in.) oraz na szeroko pojęte doradztwo związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Biuro Rachunkowe oferuje również pomoc w przygotowaniu takich dokumentów jak plan kont, zasady polityki rachunkowości, regulamin pracy, regulamin wynagradzania oraz inne niezbędne dokumenty z zakresu rachunkowości i spraw kadrowo-płacowych.

 

Obsługa księgowa

 • prowadzenie ksiąg handlowych i pomoc związana z ich prowadzeniem
 • ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe, w tym:
  • analizy finansowe – związane z oceną efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa lub jego części
  • analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych – wybór wariantów optymalnych do realizacji
  • analizy marketingowe – związana z uwarunkowaniami rynkowymi i specyfiką branży
 • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości – zagadnienia związane z zakładowym planem kont, polityką rachunkowości, metodami ewidencji zdarzeń gospodarczych ich kwalifikacją i dekretacją na urządzeniach księgowych
 • opracowywanie wniosków kredytowych, business planów, studium wykonalności inwestycji
 • pomoc w przeprowadzaniu inwentaryzacji majątku jednostki.

 

Obsługa podatkowa

 • prowadzanie ewidencji dla celów ustalenia wyniku – podatku dochodowego od osób prawnych – CIT 2 oraz CIT 8
 • prowadzanie ewidencji dla celów ustalenia wyniku – podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT
 • sporządzanie deklaracji VAT 7 – wraz z wymaganymi dla celów podatku od towarów i usług rejestrami sprzedaży i zakupu
 • sporządzanie deklaracji PFRON na podstawie dostarczonych danych
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdań śródrocznych
  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  • rachunek przepływów pieniężnych
  • zestawienie zmian w kapitale własnym
 • obsługa kontroli z Urzędu Skarbowego i Urzędu Kontroli Skarbowej
 • prowadzenie sprawozdawczości Urząd Statystyczny, NBP

 

Obsługa kadrowa

I. Obsługa administracyjna:

 • założenie, weryfikacja i zlikwidowanie teczki personalnej
 • sporządzanie angaży i umów odpowiedzialności materialnej zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy
 • zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz i wyrejestrowywanie
 • na wniosek zleceniodawcy sporządzanie wypowiedzeń i świadectw pracy,
 • sporządzanie zakresu czynności zatrudnionych pracowników na podstawie projektu przygotowanego przez zleceniodawcę
 • aktualizacja kartotek osobowych przez odnotowanie zwolnień lekarskich, urlopów pracowniczych i innych nieobecności
 • archiwizacja akt osobowych i kart dyscypliny pracy

II. Pozostałe czynności kadrowe:

 • założenie i prowadzenie rejestru pracowników
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie dla potrze Zleceniodawcy list obecności pracowników oraz ich aktualizacja
 • zgłoszenie pracodawcy do PIP
 • sporządzanie planów dotyczących szkoleń pracowników w zakresie BHP, P.Poż, HACCAP
 • obliczanie stażu pracy uprawniającego pracowników do nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop, odpraw
 • sporządzanie rocznych planów urlopów
 • planowanie etatyzacji komórek organizacyjnych Zleceniodawcy

 

Usługi związane z rachubą płac

 • sporządzanie list płac (na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę danych – np. wnioski premiowe, karty pracy)
 • obliczanie zasiłków chorobowych na podstawie zwolnień lekarskich, ich weryfikacja i uwzględnianie w projektach list płac wraz z innymi okresami nie świadczenia pracy
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej stałych i okresowych potrąceń z list płac
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • ustalenie miesięcznych zaliczek PIT 4 i PIT 8A
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT 11
 • weryfikacja dokumentów źródłowych – obliczanie ekwiwalentów za urlop, odpraw, nagród itp.
 • weryfikacja umów zleceń i o dzieło oraz obliczanie należności z tych tytułów

 

Badanie sprawozdań finansowych/usługi audytorskie

Dane spółki przeznaczonej do badania sprawozdań finansowych: oferta_ogolna.pdf

Kuraś Michalkiewicz